Wat is de Participatiewet?

Op 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd. Deze wet is een samenvoeging van de Wet Werk en Bijstand (WWB), Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (WAJONG). De samenvoeging heeft als doel meer mensen aan het werk te krijgen. Sinds de invoering zijn gemeenten verantwoordelijk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze nieuwe wet geeft gemeenten een aantal instrumenten om meer banen te realiseren. De belangrijkste zijn loonkostensubsidie en beschut werk. Daarnaast zijn er afspraken gemaakt over extra banen.

De doelgroep van de Participatiewet

Iedereen die eerder onder een van de drie bovengenoemde wetten viel voor januari 2015 valt onder de doelgroep van de Participatiewet. Hierbij geldt dat er een uitzondering is gemaakt voor Wajongers die 100% blijvend arbeidsongeschikt zijn. Daarnaast is de WSW gesloten voor nieuwe instroom. Werknemers van sociale werkvoorzieningen blijven hun dienstbetrekking houden.

Nieuwe instrumenten voor gemeenten

Loonkostensubsidie
De gemeente kan loonkostensubsidie verstrekken aan werkgevers wanneer zij iemand met een arbeidsbeperking in dienst nemen. Dit instrument wordt ingezet voor mensen die niet het wettelijk minimum loon kunnen verdienen. Het gaat om mensen die niet volledig productief kunnen zijn.

Beschut werk
Op beschutte werkplekken werken mensen die door hun beperking een hoge mate van begeleiding nodig hebben. Van werkgevers wordt niet verwacht dat zij deze groep mensen in dienst nemen. Door deze regeling kunnen mensen die niet in een reguliere werkomgeving aan het werk zullen komen, toch in een bepaalde dienstbetrekking werken. Deze groep werkt voor de gemeente. In totaal worden er 30.000 beschutte werkplekken gecreëerd.

Het sociaal akkoord

Met werkgevers is afgesproken dat er extra banen worden gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. In totaal 100.000 nieuwe banen in de bedrijvensector en 25.000 bij de overheid. In 2026 moet dit aantal zijn behaald. De 30.000 beschutte werkplaatsen tellen hier niet in mee. Als blijkt dat er te weinig banen zijn gecreëerd treedt een wettelijk quotum in werking. Vanaf dat moment moeten werkgevers per 25 werknemers 1 baan creëren voor mensen uit de doelgroep van de Participatiewet. Doen zij dit niet, kan er een boete worden opgelegd.

Wat doen wij?