Disclaimer Lumeco.nl

Disclaimer website Lumeco

Gegevens

Website: Lumeco.nl en alle onderliggende pagina’s;
Gebruiker: bezoekers van de website;
Bedrijf: Lumeco, de bevoegde uitgever van de webpagina;

Het onderstaande is van toepassing op onze website. Door de website te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

  • Alle intellectuele eigendomsrechten en andere rechten met betrekking tot alle op of via deze website aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s) berusten uitsluitend bij Lumeco. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Lumeco of de toestemming van de rechthebbende en dient altijd te zijn voorzien van bronvermelding.
  • Lumeco werkt de inhoud van de website regelmatig bij en actualiseert de website regelmatig. Ondanks deze inspanningen, is het mogelijk dat inhoud van deze website onvolledig of verouderd is.
  • Lumeco geeft op geen enkele wijze garantie over de juistheid of volledigheid van de informatie die op deze website wordt geraadpleegd.
  • Lumeco biedt geen garantie over de veiligheid van onze website en kan zodoende niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die direct of indirect wordt geleden door het gebruik van onze website.
  • Lumeco is niet verantwoordelijk voor pagina’s van externe partijen waarnaar verwezen wordt;
  • Lumeco verschaft informatie op haar website, zonder enkele garantie of waarborg. Aan de informatie op de website kunnen op geen enkele wijze rechten aan worden ontleend;
  • Lumeco kan niet aansprakelijk worden gesteld welke schade dan ook gelden door het gebruik van de informatie op onze website;
  • Lumeco zal de website naar eigen inzicht en op ieder gewenst moment veranderen of beëindigen. Lumeco kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van wijzigingen of beëindiging op/ van haar website;
  • Gebruiker is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van alle informatie welke gegeven wordt op onze website;
  • Toepasselijk recht: Op deze websites en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.