Subsidies op duurzame verlichting

Als onderdeel van het totaalpakket nemen wij de subsidieafhandeling voor u in beheer. Drie subsidies zijn van toepassing op onze verlichtingsproducten. Dit zijn EIA (Energie-investeringsaftrek, KIA (kleinschaligheidsinvesteringsaftrek) en de subsidieregeling voor sportverenigingen en -stichtingen. EIA levert u gemiddeld 54,5% voordeel op. Het bedrag van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek hangt af van het geïnvesteerde bedrag in het boekjaar. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15% van de investering.

Belangrijkste wijzigingen t.o.v. 2017

  • Totale budget is verlaagd van € 166 miljoen naar € 147 miljoen
  • De toepassing van LED-verlichting in nieuwe bedrijfsgebouwen is inmiddels gangbaar geworden. De stimulering op de Energielijst 2018 is daarom aangepast. De omschrijving voor LED-verlichting anders dan met LED-buizen wordt vanaf komend jaar alleen nog beschikbaar voor toepassing in of bij bestaande bedrijfsgebouwen (geen nieuwbouw).
  • Om aan te sluiten bij de technische ontwikkeling en alleen de energetisch beste LED-buizen te stimuleren is de minimaal vereiste lichtstroom voor deze buizen verhoogd naar 130 lumen per Watt.

Subsidie overzicht

Energie-investeringsaftrek (EIA) – voor het bedrijfsleven.
De Energie-investeringsaftrek (EIA) is een fiscale regeling van de ministeries van Financiën en Economische Zaken. Agentschap NL en de Belastingdienst voeren de EIA uit. Met de EIA wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Meer informatie over EIA.

Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) – voor het bedrijfsleven.
De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek wordt gebruikt voor investeringen in bedrijfsmiddelen. Meer informatie over KIA.

Subsidieregeling sportaccommodaties – voor sportaccommodaties.
Deze regeling is gericht op investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties en aan te vragen sinds 2 januari 2017. Deze subsidie valt onder de Kaderwet Economische Zaken-subsidies. Deze subsidie is ingevoerd voor het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. Meer informatie over subsidieregeling sportaccommodaties.

Budget

Twee subsidies zijn niet ongelimiteerd. Wanneer het budget overschreden wordt, dan kan de minister van Financiën de regeling beperken of buiten werking stellen. Dit besluit wordt in de Staatscourant en op onze website gecommuniceerd.

  • Het budget voor EIA 2018 is € 166 miljoen.
  • KIA heeft geen budgettaire begrenzing.
  • Het budget voor de subsidieregeling sportaccommodaties 2018 is € 6 miljoen.

Hoeveel subsidie krijgt u?

Via de EIA kunt u 54,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van uw onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage. Dit kan oplopen tot 13,5% netto voordeel. U moet minimaal € 2500,- investeren om in aanmerking te komen voor EIA.
Let op: Indien u investeert in de juiste verlichting, kunt u EIA én KIA ontvangen.

Voor EIA geldt dat het bedrag dat wordt vergoed voor gehele armaturen € 25,- per 1000 lumen bedraagt met een minimale eis van 100 lumen/Watt per armatuur. Voor LED buizen geldt dat de buis minimaal 120 lumen/Watt moet produceren met een maximale vergoeding van € 20,- per buis.

Om in 2017 in aanmerking te komen voor de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek moet u een bedrag tussen € 2.301 en € 312.176 investeren in bedrijfsmiddelen voor u onderneming. In deze tabel vindt u de percentages voor deze investeringsaftrek. Dit kan oplopen tot 28% voordeel.
Let op: Indien u investeert in de juiste verlichting, kunt u KIA én EIA ontvangen.

Sportstichtingen en sportverenigingen kunnen voor investeringen in energiebesparing of duurzame energie gebruikmaken van deze subsidieregeling wanneer zij voldoen aan bepaalde voorwaarden. Het subsidiepercentage voor sportverenigingen bedraagt 30% en voor sportstichtingen 15% van de investering. Het verschil in subsidiepercentage komt doordat rekening is gehouden met BTW-plicht. Er kan maximaal € 125.000 subsidie per aanvrager per jaar worden aangevraagd. U kunt geen subsidie aanvragen voor investeringen onder de € 3.000.

Welke kosten komen in aanmerking?

U kunt EIA en KIA aanvragen voor de aanschaf- en voortbrengingskosten van bedrijfsmiddelen die aan de energieprestatie-eisen voldoen, inclusief voorzieningen die technisch noodzakelijk zijn voor deze bedrijfsmiddelen en die alleen daarvoor gebruikt worden. Zie hiervoor de Energielijst 2018.

LED verlichting zonder investering

Bent u op zoek naar subsidie omdat de investering mogelijk niet behapbaar is? Dan biedt onze voorfinanciering mogelijkheden. Het gehele project wordt dan gefinancierd door de besparing die wordt gerealiseerd op uw energierekening. Meer weten?

Voorfinanciering